Acords adoptats al Ple Extraordinari de 30-04-2019

ACORD DE PLE DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DE CILMA

PRIMER.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.

SEGON.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del CILMA.

TERCER.- ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents:

  1. Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens associats.
  2. Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General d’Administració Local, als efectes de constància en el Registre d’organitzacions associatives d’ens locals

QUART.- No efectuar el nomenament de representant d’aquest Ajuntament al CILMA un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat de la data efectiva de la seva dissolució.

CINQUÈ.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques ambientals competència de la Diputació.

 

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR PER LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT, D’UN TRAM SOBRANT DE LA CARRETERA GIP-5244 DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR AL TORN

PRIMER.- Aprovar la mutació subjectiva de domini públic del tram sobrant de la carretera GIP-5244 de Sant Miquel de Campmajor al Torn, el qual es grafia mitjançant plànol com a document adjunt.

SEGON.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Miquel  per a la cessió a l’Ajuntament d’un tram sobrant de la carretera GIP-5244 de Sant Miquel de Campmajor al Torn.

TERCER.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que s’escaigui per a l’execució d’aquestes acords.

QUART. Notificar aquests acords a la Diputació de Girona als efectes oportuns.