Acords adoptats al Ple Ordinari de 07-03-2019

ACORD DE PLE SOBRE EL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR

Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de CRV, major d´edat, amb domicili a Sant Miquel de Campmajor, i amb DNI núm. XXXXXX18A, com a jutge de pau titular del Jutjat de Pau de Sant Miquel de Campmajor.

 

ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT TITULAR I SUPLENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR AL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY.

Primer.- Designar la Sra. LCO domiciliada a Sant Miquel de Campmajor, com a representant titular del municipi de Sant Miquel de Campmajor al Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Pla de l’Estany.

Segon.- Designar el Sr. IBS amb domicili a Sant Miquel de Campmajor, com a representant suplent del municipi de Sant Miquel de Campmajor al Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Pla de l’Estany.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, als efectes oportuns.