Ajuts extraordinaris als establiments comercials i autònoms

Extracte de la resolució de 9 d’abril de 2021 de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, per laqual es convoquen els ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establimentscomercials i autònoms del municipi de Sant Miquel de Campmajor afectats per la crisi sanitària  ocasionada per la Covid-19

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 denovembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de laqual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556837)

  1. Objecte

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als establiments comercials iempresarials ubicats al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor i autònoms empadronats almunicipi que han hagut de cessar o han vist afectada la seva activitat degut als efectes del Reialdecret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situacióde crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiquesimportants a causa de la crisi esmentada.

 

  1. Beneficiaris

2.1. Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que siguintitulars d’una activitat comercial o de serveis que compleixi els requisits següents:

  1. a) Que estigui ubicada al terme municipal de Sant Miquel de

Campmajor.

  1. b) Que es tracti d’establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.
  2. c) Que l’activitat que es desenvolupi estigui emparada per una llicència o, si escau, comunicació,si són preceptives.

 

2.2.També poden ser beneficiaris els autònoms empadronats al municipi que presten serveis i notenen una seu física.En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats econòmiques ubicades enmés d’un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d’ells.

  1. Bases reguladores Publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor www.santmiqueldecampmajor.cat

 

  1. Import:La dotació de la subvenció és d’un import màxim de 21.770,57€ a càrrec de l’import a l’ aplicació pressupostària —433 47900.5.

 

Termini de presentació de sol·licituds:S’inicia el dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de la convocatòria tramesa per la Base de DatosNacional de Subvenciones (BDNS) i finalitza al cap de 15 dies hàbils a comptar des d’aquesta publicació.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament o bé presencialment a l’Ajuntament, segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades, al web de l’Ajuntament

De Sant Miquel de Campmajor www.santmiqueldecampmajor.cat

Les sol·licitud es podran presentar des del dia 16 d’abril fins el dia 6 de maig de 2021.
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament o bé presencialment a l’Ajuntament, segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades, al web de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor www.santmiqueldecampmajor.cat.

 

Documents interès:

Anunci convocatòria: anunci convocatoria

Bases: ajuts covid anunci aprovacio

Sol·licitud: Bases COVID model solicitud ajuts covid

Formulari sol·licitud word