Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM)

Amb data 03/02/2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’Anunci d’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Miquel de Campmajor
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 20 de gener de 2022, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Miquel de Campmajor.

D’acord amb l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, l’acord d’aprovació inicial i l’expedient se sotmeten a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils (del 04/02/2022 al 17/03/2022), mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, pel període de 30 dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació en el B.O.P. de Girona, als efectes de què es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes.

Durant el termini de 30 dies hàbils d’informació pública es pot consultar l’expedient a la següent adreça electrònica:
http://www.santmiqueldecampmajor.cat/territori-i-proteccio-civil/document-unic-de-proteccio-civil/
En el supòsit de no presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.