Edicte de consulta prèvia pública a l’elaboració del Projecte de Reglament regulador del servei d’abastament i subministrament d’aigua potable al municipi de Sant Miquel de Campmajor

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del reglament regulador dels cementiris municipals, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

 

Anunci consulta previa publica elaboracio projecte reglament regulador servei aigua

 

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a través de la seu electrònica/tràmits on-line. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració del reglament tot i no tenir caràcter vinculant.

 

Termini: Les aportacions i suggeriments es faran dins el termini de 20 dies hàbils des del dia que es penja la consulta al portal web.