Inventari de Camins Municipals

Edicte d’informació pública de l’inventari de camins municipal 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, en sessió ordinària de data 20 de gener de 2022, va aprovar inicialment l’inventari de camins municipal, elaborat per l’empresa Camí General sota la direcció de Xavier Campillo i Besses, Doctor en Geografia (col·legiat núm. 861), pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals.

L’expedient s’exposa a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (del dia 14/02/2022 al 25/03/2022), en la pàgina web d’aquest Ajuntament (http://www.santmiqueldecampmajor.cat/territori-i-proteccio-civil/inventari-de-camins/) i al tauler d’edictes de la Corporació, perquè els interessats el puguin examinar i formular les al·legacions i reclamacions que considerin pertinents.

En el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’ulterior acord plenari. En cas contrari, serà necessari aprovació definitiva de l’inventari per acord plenari.