Ple ordinari 08-04-2021

Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 8 d´abril de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a
aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària.
2.- Aprovació de l’actes de les sessions anteriors.
3.- Comunicacions d’Alcaldia.
4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
5.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del Pla Pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2022– 2024).
6.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de pagament (PMP) del quart trimestre de 2020.
7.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda.
8.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda de l’informe de morositat corresponent al 4t trimestre de 2020.
9.- Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost general de Sant Miquel de Campmajor de l’exercici 2020.
10.- Aprovació del Conveni marc de delegació de competències dels ajuntaments de la comarca a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per a la prestació del servei en matèria de recollida i tractament de residus municipals.
11.- Aprovació de la subscripció d’aquest Ajuntament al Pla de serveis de XALOC per a la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.
12.- Aprovació inicial de l’expedient de la modificació de crèdit 1/2021 mitjançant suplement de crèdit.
13.- Aprovació de la modificació de les retribucions de l’Alcaldia.
14.- Aprovació inicial del Projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes de Sant Miquel de Campmajor.
15.- Declaració institucional d’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana