Edictes

Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10815 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9873 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9783 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva de diverses ordenances fiscals i no fiscals de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8133 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7093 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6713 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6685 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6684 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6683 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Transmissió Mecànica (IVTM)
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6643 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada