Edictes

Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5425 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3169 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de modificació de la plantilla de personal per a l'amortització d'una plaça
Exercici: 2018 Bop: 53-0 Edicte: 2208 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Transmissió Mecànica (IVTM)
Exercici: 2018 Bop: 53-0 Edicte: 2207 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci de delegació de les competències del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1634 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament municipal
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1633 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 8, reguladora del preu públic per a la utilització dels locals i de les instal·lacions municipals
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 675 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11096 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació provisional del Reglament d'usos dels locals i instal·lacions municipals
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11039 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 8, reguladora del preu públic per a la utilització de les instal·lacions dels locals municipals
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10953 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018