Edictes

Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 176 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12166 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12041 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs, d'una plaça d'administratiu/va vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, grup de classificació C1, en execució de l'oferta pública, pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11548 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11354 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació d'un conveni de delegació parcial de competències de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11328 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació de la modificació de l'oferta d'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11004 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10699 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 10039 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9860 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del projecte d'ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua en alta del municipi