Edictes

Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 964 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'exposició pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 927 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de convocatòria pública per cobrir la vacant de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 547 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Edicte referent a l'acord d'ampliació de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor a favor del Consell Comarcal
Exercici: 2019 Bop: 18-0 Edicte: 358 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10815 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9873 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9783 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva de diverses ordenances fiscals i no fiscals de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8133 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7093 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6713 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017