Edictes

Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3899 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'obres de consolidació de la Torre de Briolf
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 3163 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa del servei d'abastament d'aigua potable al municipi.
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2863 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'obres de reordenació de la Plaça del Sindicat de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2704 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 2/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2560 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal general, de gestió, recaptació i inspecció d'ingressos de dret públic municipals
Exercici: 2022 Bop: 59-0 Edicte: 2304 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 15 i aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 42-0 Edicte: 1411 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública d'una sol·licitud de llicència urbanística per executar obres pròpies d'una activitat ramadera ja establerta en el municipi
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 852 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública de l'inventari de camins municipal
Exercici: 2022 Bop: 24-0 Edicte: 751 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 678 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Miquel de Campmajor